+420 274 021 231washtec@washtec.cz

Jak zacházíme s osobními údaji

Věřte nám, údaje jsou u nás v bezpečí, střežíme je a samozřejmě s nimi zacházíme v souladu s pravidly GDPR.

Níže vše popisujeme detailně a srozumitelně.

Společnost  WashTec Cz, spol. s r.o. se sídlem v ulici U Trati 1440/48, Praha 10 - Strašnice, 100 00, IČO:45313962, dále jen WashTec Cz Vaše osobní údaje v následujícím rozsahu:

1. Rozsah zpracovávaných osobních údajů

Zpracováváme osobní údaje, jež společnost WashTec Cz  získala v rámci realizace dodavatelsko-odběratelského vztahu mezi Vámi jako zákazníkem a společností WashTec Cz jako dodavatelem. Předmětem je prodej a servis mycích linek a autokosmetiky. K účelům definovaným v bodě 2 budou použity tyto údaje:

 1. jméno a příjmení
 2. fakturační údaje
 3. e-mailová adresa
 4. telefonní kontakt

2. Účel zpracovávání osobních údajů

Vaše osobní údaje budou zpracovávány:

 1. k marketingovým účelům společnosti WashTec Cz , tj. zejména za účelem zasílání newsletterů dle § 7 zákona č. 480/2004 Sb., zákon o některých službách informační společnosti
 2. pro vystavení faktur a zasílání organizačních informací

3. Kdo a jakým způsobem bude osobní údaje zpracovávat

Společnost WashTec Cz  bude jakožto správce osobních údajů na základě Vašeho souhlasu zpracovávat Vaše osobní údaje ve výše vymezeném rozsahu a za výše vymezenými účely manuálně v písemné formě jakož i ve formě elektronické za použití automatizovaných systémů. Zpracovávat je budou vlastní zaměstnanci nebo zpracovatelé osobních údajů, tj. subjekty, které společnost WashTec Cz  pověří dílčími zpracovatelskými činnostmi (správce CRM, ekonomický systém společnosti) a se kterými zajistí zpracování osobních údajů v souladu s příslušnými právními předpisy a jejich ochranu prostřednictvím uzavření smlouvy o zpracování osobních údajů.

 4. Na jakou dobu je tento souhlas udělen

Souhlas se zpracováním osobních údajů dle vymezených podmínek se uděluje na celou dobu trvání dodavatelsko-odběratelského vztahu mezi Vámi a společností WashTec Cz a na dobu 3 let po jeho ukončení.

5. Dobrovolnost udělení souhlasu, možnost jeho odvolání

Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů je zcela dobrovolné a nepodmiňuje žádné jiné plnění ze strany společnosti WashTec Cz vůči Vám v rámci dodavatelsko-odběratelského vztahu. Souhlas můžete kdykoliv odvolat, a to odesláním odvolání souhlasu na e-mailovou adresu: washtec@washtec.cz.

6. Vaše práva jako subjektu údajů

Jako subjekt údajů poskytující souhlas se zpracováním osobních údajů:

 1. Jste oprávněni požadovat od společnosti WashTec Cz přístup ke svým osobním údajům a poskytnutí informací o nich a o jejich zpracovávání (např. o rozsahu, účelu, době zpracování), včetně práva na poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů.
 2. Jste oprávněni udělený souhlas kdykoliv odvolat (blíže viz bod 5).
 3. Jste oprávněni písemně požádat společnost WashTec Cz o likvidaci (výmaz) svých osobních údajů (zejména v případě, kdy odvoláte svůj souhlas se zpracováním osobních údajů či v případě, kdy osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromážděny či jinak zpracovávány). Od 25. 5. 2018 máte právo „být zapomenut“ v případě, kdy by Vaše osobní údaje byly zveřejněny v internetovém prostředí (vymazání veškerých odkazů na Vaše osobní údaje, jejich kopie či replikace).
 4. Od 25. 5. 2018 jste oprávněni získat své osobní údaje, které společnost WashTec Cz zpracovává na základě tohoto souhlasu, v běžně používaném, strukturovaném a strojově čitelném formátu a předat tyto údaje jinému správci.
 5. V případě zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu máte od 25. 5. 2018 právo kdykoliv vznést námitku proti takovému zpracování. Uplatníte-li námitku, společnost WashTec Cz zpracování Vašich osobních údajů ukončí.
 6. Dozvíte-li se nebo se domníváte, že společnost WashTec Cz provádí zpracování vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem či nařízením, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete na základě písemné žádosti
  1. vznést námitku proti zpracování
  2. požádat společnost WashTec Cz o vysvětlení
  3. požadovat, aby společnost WashTec Cz odstranila takto vzniklý stav, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci (výmaz) osobních údajů
  4. podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů

Napište nám

S Vašimi osobními údaji pracujeme dle našich zásad zpracování osobních údajů.


Mám o pozici zájem - chci vědět více